Sajt19.info

category: Sveto pismo

greh

Svaki koji čini greh, rob je greha. Isus Hristos (Jn. 8,34)

Bog je ljubav

A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer Bog je ljubav. 1. Jovanova 4:8 

lažni prijatelji

Siromah je mrzak i bližnjem svom, a bogataš ima mnogo prijatelja. Priče Solomonove 14,20

mir u kući

Bolji je zalogaj suva hleba s mirom, nego kuća puna poklane stoke sa svađom. Priče Solomonove 17:1

Citati iz Biblije

I reče: Go sam izašao iz utrobe matere svoje, go ću se i vratiti onamo. Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje. Knjiga o Jovu 1:21

citati iz Biblije

Ako, dakle, jedete, ako pijete, ako ma šta činite - sve činite na slavu Božiju. Novi zavet - I Korinćanima 10:31

Hristov put

Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njime idu. Jer su uska vrata i tesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze. Isus Hrist (Matej 7:13,14)

blaženstva

A kad on vide narod mnogi, pope se na goru, i sede, i pristupiše mu učenici njegovi, i otvorivši usta svoja, učaše ih govoreći: Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo Carstvo nebesko; Blaženi koji plaču, jer će se utešiti; Blaženi krotki, jer će...

Biblija

Poveri dela svoja Gospodu, i namere će tvoje uspeti. Priče Solomonove 16:3

vera

I sve što uzištete u molitvi verujući, dobićete. Isus Hristos (Matej 21:22)
1 2 3  Sledeći»